hirmondo logo 1                      

Zürichi Magyar Egyesület  

 

Címe: Zürcher Ungarnverein / Zürichi Magyar Egyesület CH-8600 Dübendorf e-mail: zurichimagyaregyesulet(at)gmail.com

Az Egyesület tagsági díja: egyedülállóknak évi 60.- SFr, családosoknak évi 80.- SFr  Az 1956-os magyar szabadságharc után, a Nyugatra menekült magyarok közül kb. 5000 talált új otthont Zürichben és közeli környékén. Ugyan a különbözõ, segít?kész svájci segélyszervezetek a menekülteket lehet?leg minden szükséges, a letelepedést segít? dologgal támogatták, mégis az els? id?kben nagy nehézségek merültek fel a menekültek körében, melyeket f?leg a nyelvi nehézségek és más kezdeti, szükséges intézkedésekkel járó, ismeretlen dolgok idéztek el?. Ezért az új menekültek nehézségeik könnyebb megoldása, az idegenbeli összetartozási érzés és könnyebb beilleszkedés miatt, elhatározták egy ún. "magyar egyesület" megalapítását, ami a már korábban itt élt honfitársaik segítségével 1957-ben sikerült is. A megalapított egyesület neve: Zürichi Magyar Egyesület lett zürichi székhellyel. Az Egyesület Céljai: 1. A Zürichben és környékén él? magyar származásúaknak az 1956-os szabadságharc és a magyarság függetlenségi törekvéseinek szellemében való összefogása, képviselete és a magyar öntudat ébrentartása. 2. A magyar nemzeti kultúra ápolása és a vendéglátó ország lakóival való megismertetése. 3. Kapcsolatteremtés és együttm?ködés más magyar szervezetekkel. 4. A tagoknak a svájci társadalomba való beilleszkedésének segítése. A Tagság: * Minden emigrációban él? magyar származású személy. * Pártolótag lehet mindenki, akit a közgy?lés erre felvesz. * Tiszteletbeli tag lehet az a személy, akit a magyarság érdekében kifejtett érdemeiért a közgy?lés felvesz. * Nem lehet olyan személy tag, aki erkölcsi, vagy más súlyos, alapszabályt sért, vagy egyéb törvényt sért? ok miatt arra érdemtelen. A tagok jogait és kötelességeit az érvényben lév? alapszabály írja el?. Az Egyesület szervei: 1. Közgy?lés 2. Vezet?ség 3. Ellen?rz? Bizottság 4. Szakcsoportok Az Egyesület szerveinek m?ködését az érvényben lév? alapszabály írja el?. A m?köd? Egyesület vezetõségében történt változások: Az Egyesület vezet?ségének összetétele az id?k folyamán, szükségszer?en többször is változott. Az 1999 március 26.-i közgy?lés óta a vezet?ség összetétele a következ?: 3 tagú elnökség (egy közülük "ügyvezet?") titkár, pénztáros, jegyz?, és 2 vezet?ségi tag; továbbá 2 ellen?rzési bizottsági tag.   Az Egyesület m?ködési köre: Az Egyesületi cél és m?ködése: Az évtizedek folyamán a cél és egyesületi munka szintén különböz? változásokon ment át. Pl. korábban, amikor még sok fiatal tagja volt az új menekültek közül, az általános tevékenység a következ? célok szerint alakult: Az Egyesület minden évben, méltó keretek között megrendezte a magyar nemzeti ünnepeket, így: Az 56-os szabadságharc emlékünnepélyét és a Március 15-i Emlékünnepet. Ezeken kívül hathatósan támogatta a zürichi magyar egyházak nagyobb ünnepségeit. A magyar kultúrát kisebb-nagyobb irodalmi, zenei és filmel?adásokkal szolgálta, melyek keretében f?leg az itt él? magyar m?vészek szerepeltek.